รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
1 วังยาง กำแพงเพชร US 52.085
DS 50.111
97.210 0.000 22/04/2018 03:15
2 วังบัว กำแพงเพชร US 72.296
DS 70.021
0 0.000 22/04/2018 03:30
โครงการชลประทานพระพิมล
1 ปตร.ปากคลองทวีวัฒนา นครปฐม US 0.645
DS 0.645
0.000 22/04/2018 03:30
2 ปตร.ฉิมพลี นครปฐม US 0.553
DS 0.838
0.000 22/04/2018 03:15
3 ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม US 0.690
DS 0.575
0.000 22/04/2018 03:15
โครงการชลประทานพัทลุง
1 สถานีฝายคลองบ้านพร้าว US 25.462
DS 22.667
0.000 22/04/2018 03:15
2 สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 US 25.462
DS 25.777
0.944 0.000 22/04/2018 03:15
3 สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 US 20.017
DS 19.900
0.401 0.000 22/04/2018 03:15
4 สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 US 25.462
DS 25.024
0.000 - 22/04/2018 03:15
5 ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 US 25.068
DS 24.336
0.000 0.000 22/04/2018 03:15
6 ปตร. ท่าแนะ US 34.469
DS 26.359
0.000 22/04/2018 03:15
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว 51.087 0.000 22/04/2018 03:15
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว 41.709 0.000 22/04/2018 03:15
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 49.005 0.000 22/04/2018 03:15
4 ทรบ.บ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 47.505 0.000 22/04/2018 03:15
5 สะพานวังชะโด สระแก้ว 33.283 0.000 22/04/2018 03:15
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
1 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 172.838 0.000 22/04/2018 03:15
2 อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 สุพรรณบุรี 160.014 0.000 22/04/2018 03:15
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
1 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) อำนาจเจริญ 171.903 0.000 22/04/2018 03:15
2 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 167.531 0.000 22/04/2018 03:15
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
1 ประตูบางยี่หน US 2.033
DS 2.970
5.000 10/09/2017 16:15
2 ประตูปลายคลองสาลี US 0.609
DS 0.000
0.000 22/04/2018 03:30
3 ประตูคลองขนมจีน US 0.544
DS 0.032
0.000 22/04/2018 03:30
4 ประตูระบายปากคลองส่งสาย 4 อยุธยา US 0.932
DS 0.919
0 0.000 22/04/2018 03:30
5 ประตูระบายน้ำบางแขยง อยุธยา US 1.053
DS 0.734
0 0.000 22/04/2018 03:30
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
1 ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ US 0.950
DS 0.451
0.000 0.000 22/04/2018 03:15
2 ปตร.คลองสุคต US 0.952
DS 1.053
6.322 0.000 22/04/2018 03:15
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
1 สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต US 1.133
DS 1.478
0.000 22/04/2018 03:30
2 สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ US 0.177
DS 1.100
0.000 22/04/2018 03:30
3 สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง US 0.258
DS 0.000
0.000 22/04/2018 03:30
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 โทรมาตรตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ 1 กรุงเทพฯ 0.000 0.000 21/03/2018 19:00
2 กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ 0.000 0.000 22/04/2018 03:15

Back to Top