รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
1 วังยาง กำแพงเพชร US 52.026
DS 51.744
36.738 0.000 19/01/2018 10:30
2 วังบัว กำแพงเพชร US 72.245
DS 70.063
0 0.000 19/01/2018 10:30
โครงการชลประทานพระพิมล
1 ปตร.ปากคลองทวีวัฒนา นครปฐม US 0.970
DS 2.394
0.000 19/01/2018 10:30
2 ปตร.ฉิมพลี นครปฐม US 0.005
DS 0.867
0.000 19/01/2018 10:30
3 ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม US 0.832
DS 0.647
0.000 19/01/2018 10:30
โครงการชลประทานพัทลุง
1 สถานีฝายคลองบ้านพร้าว US 25.548
DS 21.952
0.000 19/01/2018 10:15
2 สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 US 25.548
DS 24.971
0.000 0.000 19/01/2018 10:15
3 สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 US 20.125
DS 20.072
0.000 0.000 19/01/2018 10:15
4 สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 US 25.548
DS 24.576
35.191 - 19/01/2018 10:15
5 ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 US 24.689
DS 23.862
11.422 0.000 19/01/2018 10:15
6 ปตร. ท่าแนะ US 34.684
DS 26.000
0.000 19/01/2018 10:15
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว 51.087 0.000 19/01/2018 10:30
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว 42.464 0.000 19/01/2018 10:15
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 49.385 0.000 19/01/2018 10:30
4 ทรบ.บ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 48.325 0.000 19/01/2018 10:30
5 สะพานวังชะโด สระแก้ว 33.283 0.000 19/01/2018 10:30
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
1 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 173.838 0.000 19/01/2018 10:30
2 อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 สุพรรณบุรี 160.787 0.000 23/12/2017 16:15
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
1 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) อำนาจเจริญ 173.184 0.000 19/01/2018 10:15
2 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 169.104 0.000 19/01/2018 10:30
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
1 ประตูบางยี่หน US 2.033
DS 2.970
5.000 10/09/2017 16:15
2 ประตูปลายคลองสาลี US 1.444
DS 0.106
0.000 19/01/2018 10:30
3 ประตูคลองขนมจีน US 0.544
DS 0.178
0.000 19/01/2018 10:30
4 ประตูระบายปากคลองส่งสาย 4 อยุธยา US 2.550
DS 2.541
0 0.000 19/01/2018 10:30
5 ประตูระบายน้ำบางแขยง อยุธยา US 3.067
DS 1.805
0 0.000 19/01/2018 10:30
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
1 ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ US -2.130
DS -1.782
20.954 0.000 18/01/2018 09:45
2 ปตร.คลองสุคต US 1.033
DS 1.102
4.985 0.000 19/01/2018 10:15
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
1 สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต US 1.472
DS 1.550
0.000 19/01/2018 10:30
2 สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ US 1.020
DS 0.805
0.000 19/01/2018 10:30
3 สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง US 1.206
DS 0.732
0.000 19/01/2018 10:30
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 โทรมาตรตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ 1 กรุงเทพฯ 0.000 0.000 19/01/2018 10:15
2 สำนักงานชลประทานที่ 4 กำแพงเพชร กรุงเทพฯ 0.000 0.000 19/01/2018 10:30

Back to Top