รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
1 วังยาง กำแพงเพชร US 51.999
DS 51.417
52.789 0.000 10/07/2018 12:00
2 วังบัว กำแพงเพชร US 72.269
DS 70.060
94.886 0.000 10/07/2018 12:00
โครงการชลประทานพระพิมล
1 ปตร.ปากคลองทวีวัฒนา นครปฐม US -0.285
DS 0.585
0.000 23/07/2018 10:30
2 ปตร.ฉิมพลี นครปฐม US 0.522
DS -0.024
0.000 23/07/2018 10:30
3 ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม US 0.791
DS 0.591
0.000 23/07/2018 10:30
โครงการชลประทานพัทลุง
1 สถานีฝายคลองบ้านพร้าว US 25.418
DS 22.661
0.000 23/07/2018 10:30
2 สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 US 25.418
DS 25.899
1.477 0.000 23/07/2018 10:30
3 สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 US 19.551
DS 20.069
0.925 0.000 23/07/2018 10:15
4 สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 US 25.418
DS 24.923
0.000 - 23/07/2018 10:30
5 ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 US 24.317
DS 24.333
7.954 0.000 23/07/2018 10:30
6 ปตร. ท่าแนะ US 34.575
DS 26.336
0.000 23/07/2018 10:30
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว 51.590 0.000 23/07/2018 10:30
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว 43.547 0.000 23/07/2018 10:30
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 50.642 0.000 23/07/2018 10:30
4 ทรบ.บ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 47.129 0.000 23/07/2018 10:30
5 สะพานวังชะโด สระแก้ว 36.880 0.000 23/07/2018 10:30
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
1 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 174.383 0.000 23/07/2018 10:30
2 อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 สุพรรณบุรี 161.002 0.000 23/07/2018 10:30
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
1 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) อำนาจเจริญ 173.203 0.000 23/07/2018 10:30
2 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 166.756 0.000 03/06/2018 15:45
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
1 ประตูบางยี่หน US 2.033
DS 2.970
5.000 10/09/2017 16:15
2 ประตูปลายคลองสาลี US 1.090
DS 0.273
0.000 23/07/2018 09:15
3 ประตูคลองขนมจีน US 0.544
DS 0.030
0.000 23/07/2018 09:15
4 ประตูระบายปากคลองส่งสาย 4 อยุธยา US 1.547
DS 1.505
0 0.000 23/07/2018 09:15
5 ประตูระบายน้ำบางแขยง อยุธยา US 1.140
DS 0.709
0 0.000 23/07/2018 09:15
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
1 ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ US -0.311
DS -0.019
0.000 23/07/2018 10:30
2 ปตร.คลองสุคต US 0.946
DS 0.998
16.830 0.000 23/07/2018 10:30
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
1 สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต US 0.950
DS 0.838
0.000 23/07/2018 10:30
2 สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ US 1.066
DS 1.012
0.000 23/07/2018 10:30
3 สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง US 1.077
DS 1.022
0.000 23/07/2018 10:30
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 โทรมาตรตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ 1 กรุงเทพฯ 12.125 0.000 14/06/2018 16:35
2 กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ 0.000 0.000 23/07/2018 10:30
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 จุดวัดน้ำในอ่าง นครปฐม - -
2 จุดวัดน้ำ นครปฐม - -

Back to Top